Precautions

 

 • When should you not use the medicines?

  You should not use the medicines if:   someone is forcing you to end your pregnancy. you are not sure about wanting to end your pregnancy. the first day of your last menstrual period was more than 10 weeks ago. you have an allergy to Mifepristone, Misoprostol, or… Read more »

 • Yintoni I contraindication kwaye uzazi njani xa unayo?

  I contraindication ziimeko ezingenza kubenobungozi ukusebenzisa I Mifepristone-Misoprostol. Awungeke uzazi ukuba uyalungelana okanye awulungelani nelinye lalamayeza kodwa inqabile into yoba umntu angalungelani nawo (amathuba anga ngangomyinge oyi 0,008%). Ii contraindications zizinto ohleli uzazi… Read more »

 • Yintoni I ectopic pregnancy kwaye ungazazi njani ukuba unayo?

  I-ectopic pregnancy kukukhulelwa okungaqhelekanga okuhluma apha ngaphandle kwesibeleko, iqhele ukuhluma kwithumbu elibizwa ngoba yi-fallopian tube. Oluhlobo lokukhulelwa luyingozi ngoba ukuba luthe lwahluma kakhulu lingagqabhuza ithumbu. Lingancedwa ngokuthi kweziwe uqhaqho okanye linyangwe… Read more »

 • What is an IUD?

  An IUD is a contraceptive, a small coil of about 3 cm inserted by a doctor in the womb to prevent pregnancy. A woman who has a cupper IUD and is pregnant must have an ultrasound because the risk of an ectopic pregnancy is higher. If the ultrasound shows that pregnancy is in the uterus, if possible Read more »

 • Kutheni kungamelanga ukuba ube wedwa xa usenza I abortion ngeepilisi kwaye kungenzeka ntoni ukuba uthe waqhubekeka wayenza?

  Ukuba uva iintlungu ezininzi ezingaqhelekanga (ingqaqambo ezingapheli, ukopha, amahlaba, umkhuhlane, isiyezi, ukugabha notyatyazo) kumele kubekho umntu ecaleni kwakho ozawuthi akwazi ukukufunela uncedo nonyango oludingayo. Read more »

 • Kutheni kubalulekile ukuba ube kumgama nje weyure ukusuka esibhedlele okanye kwindawo yoncedo lokuqala xa usenza I abortion?

  Ukukhupha isisu ngokwezonyango kungalula nokuba ukwenza ngezona ndlela zingacacanga, lona uncedo kumele uhlale uzilungiselele ukuba ukwazi ukuba ungalufumana ncedo olo oluthi lufunwe ngamabhinqa ahlangana neengxaki okanye xa izinto zingahambanga njengoko kulindelekile. Read more »

 • What painkillers can you use?

  NSAID's like Ibuprofen and Diclofenac are the most effective painkillers. If you cannot obtain those, Paracetamol, if available with codeine, or Tylenol (acetaminophen)  also help.  Please read the patient instructions of the package of painkillers you obtained for the maximum doses you can… Read more »