Precautions

When should you not use the medicines?

You should not use the medicines if: Someone is forcing you to end your pregnancy You are not sure about wanting to…

Yintoni I contraindication kwaye uzazi njani xa unayo?

I contraindication ziimeko ezingenza kubenobungozi ukusebenzisa I Mifepristone-Misoprostol. Awungeke uzazi ukuba…

Yintoni I ectopic pregnancy kwaye ungazazi njani ukuba unayo?

I-ectopic pregnancy kukukhulelwa okungaqhelekanga okuhluma apha ngaphandle kwesibeleko, iqhele ukuhluma kwithumbu…

What is an IUD?

An IUD is a form of contraceptive ; a small coil of about 3 cm inserted by a doctor in the womb to prevent pregnancy.

Kutheni kungamelanga ukuba ube wedwa xa usenza I abortion ngeepilisi kwaye kungenzeka ntoni ukuba uthe waqhubekeka wayenza?

Ukuba uva iintlungu ezininzi ezingaqhelekanga (ingqaqambo ezingapheli, ukopha, amahlaba, umkhuhlane, isiyezi, ukugabha…

Kutheni kubalulekile ukuba ube kumgama nje weyure ukusuka esibhedlele okanye kwindawo yoncedo lokuqala xa usenza I abortion?

Ukukhupha isisu ngokwezonyango kungalula nokuba ukwenza ngezona ndlela zingacacanga, lona uncedo kumele uhlale…