Pregnancy

How to find out if you are pregnant & how far along you are?

Early symptoms, pregnancy tests, ultrasound and estimating how far along you are based on your menstrual cycle are all…

Ungayenza i-abortion ngeepilisi xa uneenyanga ezingaphi ukhulelwe?

I-abortion eyenziwa ngokwezonyango yenzeka ukuyotsho xa uneeveki eziy20 ukhulelwe. Emva kweeveki eziy10 ukhulelwe…

Kungenzeka ntoni ukuba uthe wenza I abortion ngeepilisi emva kweeveki eziliShumi zokuqala?

Ukuba sele udlule kwiinyanga eziliShumi ukhulelwe kwaye wenze i-abortion ngokwezonyango, amayeza asezoqhubeka asebenze…

Kokwenzekani ukuba uthe wathatha lamayeza ube ungakhulelwanga?

Akukho bungozi bunokwenzeka xa utye iipilizi zokukhupha isisu ube ungakhulelwanga kwaye iba ziimpawana nje ezimbalwa…

What are hCG levels during pregnancy?

hCG levels in weeks from Last Menstrual Period : 3 weeks LMP: 5 - 50 mIU/ml 4 weeks LMP: 5 - 426 mIU/ml 5 weeks LMP: 18…

What if you have a RH - bloodtype?

Usually doctors advise women who have a (surgical) abortion or miscarriage or delivery to have an injection with anti D…