Pregnancy

 

 • How do you know if you are pregnant and how long you have been pregnant for?

  Most women determine that they are pregnant if they are sexually active and have missed a period. Nausea, breast soreness, and fatigue are also common symptoms in early pregnancy. Ultrasound or pregnancy tests are the only ways to immediately be sure that a woman is pregnant. You can do a… Read more »

 • Ungayenza i-abortion ngeepilisi xa uneenyanga ezingaphi ukhulelwe?

  I-abortion eyenziwa ngokwezonyango yenzeka ukuyotsho xa uneeveki eziy20 ukhulelwe. Emva kweeveki eziy10 ukhulelwe ungayenza i-abortion e clinic okanye esibhedlele kuba inkqubo yokuyenza inobungozi kwaye ifuna umane uphinda phinda ukusela iipilisi ze-abortion. Read more »

 • Kungenzeka ntoni ukuba uthe wenza I abortion ngeepilisi emva kweeveki eziliShumi zokuqala?

    Ukuba sele udlule kwiinyanga eziliShumi ukhulelwe kwaye wenze i-abortion ngokwezonyango, amayeza asezoqhubeka asebenze kwaye enze siphume isisu. Kodwa, kungadingeka ukuba uphinda phinde ukusela iipilisi ze-abortion. Mkhulu umngcipheko wokuba izinto zingahambi kakuhle kwaye kungenzeka ukuba… Read more »

 • Kokwenzekani ukuba uthe wathatha lamayeza ube ungakhulelwanga?

  Akukho bungozi bunokwenzeka xa utye iipilizi zokukhupha isisu ube ungakhulelwanga kwaye iba ziimpawana nje ezimbalwa ozifumanayo xa uthe wenza oku, i-Misoprostol yipilisi ethi isetyenziswe nakumabhinqa angakhulelwanga kwenzelwa ukunyanga ii-ulcers. Read more »

 • What are hCG levels during pregnancy?

  hCG levels in weeks from Last Menstrual Period : 3 weeks LMP: 5 - 50 mIU/ml 4 weeks LMP: 5 - 426 mIU/ml 5 weeks LMP: 18 - 7,340 mIU/ml 6 weeks LMP: 1,080 - 56,500 mIU/ml 7 - 8 weeks LMP: 7, 650 - 229,000 mIU/ml 9 - 12 weeks LMP: 25,700 - 288,000 mIU/ml 13 - 16 weeks LMP: 13,300 - 254,000 mIU/ml… Read more »

 • What if you have a RH - bloodtype?

  Usually doctors advise women who have a (surgical) abortion or miscarriage or delivery to have an injection with anti D globuline. The reason is that if the fetus has a positive bloodtype and if there is an exchange in blood the woman can make antibodies in her blood that can affect the next born… Read more »