ทำไมจึงจำเป็นต้องมีบริการนี้?

 

บริการทำแท้งอย่างปลอดภัยจำเป็นต่อการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง ในกรณีที่ผู้หญิงจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม บริการช่วยเหลือในการทำแท้งนี้ถือหลักการตัดสินใจของผู้หญิงในร่างกายของตนเองอย่างมีสติ โดยได้รับข้อมูลรอบด้าน

การทำแท้งเป็นบริการทางการแพทย์ที่ทำกันมากทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีมีผู้หญิงถึง 42 ล้านคนเลือกที่จะทำแท้ง เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวนานับประการ กระนั้นก็ตามยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย และถูกบังคับโดยทางอ้อมให้ต้องเสี่ยงชีวิตและสุขภาพของตนเอง พวกเธอพยายามที่จะทำแท้งด้วยตนเองโดยใช้เข็มถักไหมพรม หรือ น้ำสบู่ ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนไปรับบริการจากผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ และต้องทำแท้งในสถานที่สกปรก ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง บริการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงได้มีทางเลือกที่ปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยด้วยการใช้ยา

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์ :

Women on Web ทำงานเพื่อให้ช่วยให้ผู้หญิงมีสุขภาพดี ซึ่งตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก คำว่า “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะของความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคม ซึ่งครอบคลุมมากกว่าความไม่มีโรค หรือ ความไม่เจ็บป่วย (จาก บทนำ, ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้รับการยอมรับโดยประเทศสมาชิกทุกประเทศในปี คศ.1946 ว่าเป็นนิยามร่วมกันของความหมายคำว่า สุขภาพ) มีเอกสารจำนวนมากที่ยืนยันว่า การที่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งอย่างปลอดภัย ทำให้ผู้หญิงยอมเอาชีวิตและสุขภาพเข้าเสี่ยงต่อการทำแท้งอย่างลับๆจากผู้ที่ไม่มีความรู้เพียงพอ และในสภาพที่ไม่ถูกสุขอนามัย การเข้าถึงบริการทำแท้งที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

Women on Web ยืนยันว่า ผู้หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และไม่สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย มีสิทธิเข้าถึงบริการเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของตนเอง เมื่อผู้หญิงต้องตกอยู่ในสภาพตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และไม่สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ ชีวิตของเธอต้องตกอยู่ภายใต้อันตรายอย่างใหญ่หลวง จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าผู้หญิง 1 คนในทุก ๆ 300 คนที่ทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัยต้องเสียชีวิตลงโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้แม้แต่ในประเทศที่การคลอดมีความปลอดภัยสูง แต่ผู้หญิง 1 คนในทุก ๆ 10,000 หรือ 5,000 คนก็ยังเสียชีวิตจากการคลอดบุตร (องค์การอนามัยโลก)

การทำแท้งโดยการใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอล มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 1 ต่อ 100,000 นั่นหมายถึงว่า การทำแท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซพรอสทอล ควรจะถูกมองว่าเป็นการช่วยชีวิตผู้หญิง มากกว่าทำร้ายผู้หญิง