อายุครรภ์เท่าไหร่จึงจะทำแท้งด้วยยาได้ ?

คุณสามารถใช้ยาทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์:

การทำแท้งด้วยยาเป็นทางเลือกแรกที่จะถูกเสนอให้ผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงสามเดือนแรก (บางครั้งก็กำหนดว่าอายุครรภ์ต้องไม่เกินเจ็ดสัปดาห์ ในขณะที่บางทีกำหนดว่าไม่เกินเก้าสัปดาห์ หรือน้อยกว่า ) ในปัจจุบันนี้ยอมรับการว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพภายในช่วงสามเดือนแรก (12 สัปดาห์) และสามารถใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จในช่วงอายุครรภ์ไม่มากกว่าหกเดือน 13

ในปี พ.ศ. 2547 ข้อแนะนำทางการแพทย์ซึ่งมีข้อมูลวิจัยสนับสนุนของราชวิทยาลัยสูตินรีเวชวิทยา (“The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists evidence-based clinical guidelines") อธิบายว่า การใช้ยาไมเฟพริสโตน และไมโซพรอสทอลร่วมกันมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้หญิงในการทำแท้งในช่วง 9-13 สัปดาห์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือแพทย์ 20

 การทำแท้งด้วยยาหลัง 12 สัปดาห์ถึง 6 เดือนสามารถทำได้ในสถานพยาบาลหรือ โรงพยาบาล” 4