และถ้าคุณใช้ไมเฟพริสโตน และภายหลังตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ไมโซพรอสทอล ?

ถ้า, ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หลังจากคุณได้กินไมเฟพริสโตนไปแล้วและตัดสินใจว่าคุณจะไม่ใช้ไมโซพรอสทอลตามสูตรยาเพื่อทำแท้ง อาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้

  • คุณอาจจะแท้งอย่างสมบูรณ์แม้ว่าไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลก็ตาม
  • คุณอาจจะเกิดการทำแท้งที่ผิดพลาด ซึ่งหมายถึงว่าตัวอ่อนไม่เติบโตต่อไปแล้ว แต่ส่วนอื่นๆ ของครรภ์ เช่น เลือด เนื้อเยื่อ ไม่ได้ออกจากร่างกายของคุณ ซึ่งจะต้องรักษาโดยใช้วิธีการดูดเพื่อนำส่วนเหล่านี้ออกมา
  • และเป็นไปได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณอาจจะดำรงอยู่ต่อไป ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการจะยังตั้งครรภ์ต่อในตอนนั้น มีความเป็นไปได้น้อยที่ไมเฟพริสโตนจะทำให้เกิดการเติบโตของตัวอ่อนอย่างผิดปกติ

ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม :

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวอ่อนที่ได้รับไมเฟพริมโตนและไม่ได้เกิดการแท้งจะเติบโตต่อไปอย่างปกติ 10