Yayiloluphi usuku lokuqala ukugqibela kwakho ukuya exesheni?

Khetha inyanga nosuku. Cinga ngoba yayilusuku olunjani: Kwakuyimpelaveki okanye Kwaku Phakathi evekini? Wawuse msebenzini okanye eskolweni okanye ekhaya? Ingaba kwakukho umsitho owawuqhubeka, umbhiyozo okanye itheko lesikolo?

Namhlanje uneentsuku eziy  ukhulelwe ( iiveki eziy  Kunye neentsuku eziy).

 Ukukhupha isisu ngokwezonyango kwenzeka kakuhle ukuba amayeza uwathathe kwangethuba iinyanga zakho zisephantsi ekukhulelweni kwakho kwaye kwenzeka kakuhle ukuyotsho kwiintsuku iziy70 (iiveki ezilishumi) ukhulelwe.