سطح hCGدر دوران مختلف بارداری چقدر است؟

 

سطح hCG در هفته‌های بعد از آخرین دوره قاعدگی:

۳ هفته از LMP گذشته باشد: 50-5 mIU/ml

۴ هفته از LMP گذشته باشد: 426-5 mIU/ml

۵ هفته از LMP گذشته باشد:  7340-18 mIU/ml

۶ هفته از LMP گذشته باشد: 56500-1080 mIU/ml

۷ تا ۸ هفته از LMP گذشته باشد: 229000-7650 mIU/ml

۹ تا ۱۲ هفته از LMP گذشته باشد: 288000-25700 mIU/ml

۱۳ تا ۱۶ هفته از LMP گذشته باشد: 254000-13300 mIU/ml

۱۷ تا ۲۴ هفته از LMP گذشته باشد: 165400-4060 mIU/ml

۲۵ تا ۴۰ هفته از LMP گذشته باشد: 117000-3640 mIU/ml

این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون در هر فرد متفاوت می‌باشد.

اکثر خانم‌ها می توانند انتظار داشته باشند که سطحhCG  آنها حدود ۴ تا ۶ هفته پس از سقط‌جنین به سطح غیربارداری برگردد.