with medicines

Nanga amanye amabali okuqhomfa ngala magama aphambili.

4920 with medicines