numb

Nanga amanye amabali okuqhomfa ngala magama aphambili.

504 numb