ආධාරයක් කරන්න.

මෙම සංවිධානය සහ එය සපයන සහය ඔබට ලබා දිය හැක්කේ ඔබ ලබා දෙන ආධාරයෙනි. ඔබ ලබා දෙන euro 90ක ආධාරයෙන් කාන්තාවකට ඇයට අවශ‍ය්‍යම වන සෞඛ‍ය්‍ය සේවාව ක් ලබා ගැනීමට මෙය ප්‍රවේශයක් වේ.

ඔබගේ ආධාරය අපගේ ලෝකය පුරා විසිරී සිටින කාන්තාවන්ගෙන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන helpdesk හි වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කර ගෙන යාමට හා වෛදයමය ගබ්සාවට ප්‍රවේශයක් සැලැස්වීමට සහය වීමට රුකුලකි.