آیا انجام سقط جنین توسط خود زنان در خانه دشوار است؟

خیر. شما می توانید داروهای میفپریستون و میزوپروستول را به تنهایی مصرف کنید. استفاده از میفپریستون و میزوپروستول پیچیده‌تر از استفاده از داروهای دیگر نیست. در مورد نحوه استفاده از داروها، آنچه پس از مصرف آن‌ها انتظار می‌رود و زمان مراجعه به پزشک، دستورالعمل دقیق و کاملی دریافت خواهید کرد. اگر در مورد هر مرحله از این فرآیند نیز سؤالی داشته‌باشید، می توانید با ما برای راهنمایی بیشتر تماس بگیرید. برای انجام سقط‌جنین دارویی نیازی نیست که در بیمارستان و یا درمانگاه باشید. خطرات سقط‌جنین دارویی مانند سقط‌جنین خودبه‌خودی‌ست. حدود ۱۵ درصد از کل بارداری‌ها به سقط جنین خودبه‌خودی ختم می شوند که اکثر اوقات نه در بیمارستان که در خانه اتفاق می‌افتد. و بیشتر زنان مبه طور طبیعی می‌دانند که چگونه با آن مواجه شوند و تنها در صورت بروز عوارضی مانند خونریزی شدید یا تب به بیمارستان مراجعه می‌کنند. سقط‌جنین دارویی باعث ایجاد سقط‌جنین خود‌به‌خودی می‌شود. اگر بیش از ۱۰ هفته باردار نباشد و بیش از یک ساعت از یک مرکز کمک‌های اولیه مانند درمانگاه و یا بیمارستان فاصله نداشته باشید، می‌توانید داروها را خودتان در خانه مصرف کنید.

www.who.int/reproductivehealth/publications

unsafe_abortion/abortion-task-shifting/en

www.who.int/reproductivehealth/publications

unsafe_abortion/9789241548434/en

استفاده خانگی از داروی میفپریستون

  • A prospective, non-randomized study of home use of mifepristone for medical abortionin the U.S. Contraception.2015 Sep;92(3):215-9. doi: 10.1016/j.contraception.2015.06.026.
  • Acceptability and feasibility of outpatient medical abortion with mifepristoneand misoprostol up to 70 days gestation in Singapore. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.2018 Aug 28;229:144-147. 
  • Prospective study of home use of mifepristone and misoprostol for medical abortion up to 10weeks of pregnancy in Kazakhstan. Int J Gynaecol Obstet.2016 Sep;134(3):268-71.
  • A prospective open-label study of home use of mifepristone for medical abortion in Nepal,  Int J Gynaecol Obstet.2015 Mar;128(3):220-3. doi: 10.1016/j.ijgo.2014.09.022.